Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI I STUDIÓW

O przyjęcie na niestacjonarne studia podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł licencjata.

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi studiami i trwającym okresem wakacyjnym dyrekcja Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru na Studia Miejskie i utworzeniu drugiej grupy. Nabór potrwa od 15 sierpnia do 16 września 2016 r.

Kandydaci na studia na rok akademicki 2016/2017 składają dokumenty pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Malarstwa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek D (z dopiskiem: “studia podyplomowe”) lub osobiście (poniedziałek – piątek, godz.: 10.00-14.00).

DOKUMENTY

  1. Wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny;
  2. Dyplom ukończenia studiów (co najmniej I stopnia) lub jego odpis;
  3. Kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców innego dokumentu tożsamości;
  4. 2 koperty listowe (małe) z czytelnym adresem kandydata (bez znaczków!);
  5. 3 fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm;
  6. Potwierdzenie wniesionej opłaty kwalifikacyjnej. Jednorazowa opłata kwalifikacyjna wynosi 100 zł i musi zostać dokonana na numer konta: 33 1240 5918 1111 0010 3839 1315 oraz opatrzona tytułem: „Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”.

Niestacjonarne studia podyplomowe „MIASTA i METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Przyjęcie kandydatów na studia odbywa się na podstawie deklaracji potwierdzonej wniesieniem opłaty kwalifikacyjnej i dostarczeniem wymaganych dokumentów.

Opłata za rok studiów (dwa semestry) wynosi 6.000,00 zł, jednorazowa opłata kwalifikacyjna – 100,00 zł.

Czesne płatne jest w następujących ratach: za pierwszy semestr w terminie do 15 października 2016 roku, za drugi semestr do końca marca 2017 roku. W przypadku wniesienia do końca października 2016 roku opłaty za oba semestry Słuchaczowi przysługuje zniżka w wysokości 5% całej kwoty.

KONTAKT

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

W sprawie studiów podyplomowych:
www.ibpp.pl/studia_miejskie
mail: kontakt@ibpp.pl
tel. 516 015 629 lub (48) 22 320 02 77

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept