Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

IDEE I CELE

Zespół IBPP zareagował na rosnącą wśród pracowników i kreatorów sektora kultury w miastach potrzebę pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej, która odpowiadałaby dzisiejszemu tempu zmian w tym obszarze. Naszym zdaniem dostępna dotychczas na rynku edukacyjnym oferta studiów i kursów podejmujących problematykę zarządzania i organizacji kultury nie odpowiadała w pełni na te potrzeby. Kierowała nami refleksja, że możliwości działania w systemie instytucji zajmujących się kulturą powinna zostać poszerzona o elementy związane z estetyką, metropolizacją, sieciowością i społecznym oddziaływaniem przestrzeni.

W oparciu o tę ideę proponujemy studia podyplomowe „MIASTA
i METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”. Tym, co wyróżnia nasze studia, jest unikatowe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także nacisk na interdyscyplinarność, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w programie, jak i doborze wykładowców.

Dostrzegamy w tworzeniu kulturalnej przestrzeni miast szansę na tak potrzebny Polsce rozwój kapitału społecznego. Jesteśmy zdania, że właściwym modelem poruszania się w sieci instytucji zajmujących się kulturą jest model współpracy. Umiejętność współdziałania może stanowić najważniejszą dla przyszłości Polski kompetencję obywateli. Wierzymy, że współpracy można się nauczyć i że wymaga to wiedzy oraz treningu. Podstawową ideą naszych studiów podyplomowych jest stworzenie bazy dla takiej współpracy pomiędzy światem akademickim a środowiskiem mającym realny wpływ na kształt przestrzeni publicznej w naszych miastach.

Przygotowaliśmy nasze studia podyplomowe z myślą o uczestnikach, którzy swoją aktywność zawodową i obywatelską zamierzają realizować w dosłownej i symbolicznej przestrzeni miasta. Współczesne metropolie powinny być postrzegane jako przede wszystkim generatory i przekaźniki kultury – zjawisk, problemów, tendencji. W urzędach miejskich, wydziałach kultury, placówkach edukacji kulturalnej i metropolitalnych instytucjach sztuki występuje duże zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów w tym obszarze, rozumiejących relacje społeczne, polityczne, ekonomiczne, komunikacyjne czy estetyczne w przestrzeni miejskiej.

W zachodnich uczelniach istnieje stosunkowo długa tradycja interdyscyplinarnych urban studies. W Polsce studia nad miastem mają wciąż słabszą, niż wynikałoby z potencjału ludzkiego i badawczego, pozycję jako obszar działań akademickich. Tymczasem wyzwania, jakie stawia przed nami przestrzeń potransformacyjnych miast, są ogromne – zarówno w sferze badania i teoretycznej analizy, jak też (a może przede wszystkim) w zakresie praktycznych potrzeb i celów.

Przykładamy wszelkich starań by nasze studia charakteryzował nie tylko walor innowacyjności, ale także najwyższy stopnień profesjonalizmu. Do współpracy zapraszamy znakomitych wykładowców, którzy są ekspertami i/lub praktykami w dziedzinach składających się na program studiów. Ma on charakter interdyscyplinarny, stąd w zespole znaleźli się kulturoznawcy, socjologowie, architekci, historycy sztuki, ekonomiści, prawnicy etc. Studia łączą teorię z praktyką, dlatego w obrębie zaproponowanych niżej bloków tematycznych odpowiednio rozłożone zostały akcenty pomiędzy wiedzą a umiejętnościami.

Partnerem Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w organizacji i promocji studiów podyplomowych jest Narodowe Centrum Kultury, z którym w ciągu ostatnich kilku lat realizowaliśmy kilka znaczących projektów.

PROFIL KANDYDATA

Do kogo skierowane są nasze studia?

Urzędnicy miejscy zajmujący się planowaniem przestrzeni, estetyką, realizacją projektów kulturalnych i społecznych etc.
Pracownicy organizacji pozarządowych
Pracownicy wydziałów kultury
Pracownicy domów kultury
Pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej
Wszyscy zainteresowani

CO DAJĄ NASZE STUDIA?

Absolwenci naszych studiów:

Będą znali dominujące tendencje w rozwoju współczesnych miast i metropolii i umieli je zastosować, przenosząc na rodzimy grunt najlepsze praktyki w zakresie badania, planowania, projektowania i realizacji korzystnych rozwiązań w przestrzeni publicznej;
Będą rozumieli i doceniali wagę estetyki i sztuki w przestrzeni publicznej i będą potrafili kształtować pejzaż współczesnych miast uwzględniające te wymiary jako istotne czynniki definiujące jakość przestrzeni publicznej;
Będą potrafili zdefiniować i zaplanować dobrą przestrzeń publiczną – taką, która realizuje interesy wielu zróżnicowanych aktorów społecznych;
Będą potrafili określić potrzeby społeczne i kulturowe różnych grup – użytkowników przestrzeni publicznej (mieszkańców, władz miejskich, deweloperów, reklamodawców, turystów etc.);
Będą potrafili prowadzić efektywne konsultacje społeczne, prowadzące do konsensusu, który pozwoli ułożyć wzajemne relacje uczestników wielu grup i zaspokoić ich różnorodne interesy, dotyczące funkcjonowania w przestrzeni publicznej;
Będą umieli skutecznie rozwiązywać konflikty społeczne towarzyszące kreowaniu i użytkowaniu przestrzeni publicznej;
Będą znali i umieli stosować w praktyce podstawowe reguły prawne i administracyjne związane z planowaniem i kształtowaniem przestrzeni publicznej (jak na przykład plany zagospodarowania przestrzennego, problematyka związana z prawami własności etc.);
Będą umieli kształtować przestrzeń publiczną poprzez realizację w niej nie tylko funkcji użytkowych, ale także wprowadzanie korzystnych zmian o charakterze estetycznym i symbolicznym – sztuki, designu etc.;
Będą potrafili rewitalizować zdegradowana tkankę miejską w wymiarze urbanistycznym, społeczno-kulturowym, funkcjonalnym oraz symbolicznym, odnosząc się do tożsamości i rzeczywistych potrzeb grup społecznych użytkujących przestrzeń publiczną;
Będą potrafili współpracować z jednostkami i grupami (organizacjami i instytucjami różnego rodzaju) oraz w porozumieniu z nimi zarządzać kulturą w miastach;
Będą umieli planować i tworzyć projekty związane z kulturą mieście, a także znajdować fundusze pozwalające je zrealizować (poszukiwanie źródeł, tworzenie aplikacji i budżetów, rozliczanie projektów etc.).
Będą potrafili planować oraz realizować zrównoważoną i długofalową politykę, związaną z kształtowaniem i użytkowaniem przestrzeni publicznej oraz funkcjonowaniem kultury w miastach i metropoliach.

KADRA

Naszą kadrę tworzą m.in.:

prof. Wojciech Burszta – antropolog i krytyk kultury, kulturoznawca. Autor ponad 250 publikacji naukowych (w tym kanonicznej pozycji „Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje” z 1998 r.). Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Antropologii Kultury w SWPS i przewodniczącego Komitetu Nauk o Kulturze na Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

prof. Mariusz Czubaj – antropolog kultury, kulturoznawca, literaturoznawca. Autor powieści kryminalnych. Zajmuje się m. in. antropologią sportu, kulturą popularną, ruchami alternatywnymi (napisał m. in. „Etnologa w Mieście Grzechu. Powieść kryminalną jako świadectwo antropologiczne” oraz, razem z Jackiem Drozdą i Jakubem Myszkorowskim, „Postfutbol. Antropologię piłki nożnej”). Twórca postaci profilera Rudolfa Heinza występującego w trzech powieściach („21:37” uhonorowano Nagrodą Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej książki kryminalnej i sensacyjnej 2008 r.). Razem z Markiem Krajewskim napisał dwa kolejne kryminały.

prof. Mirosław Duchowski – dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej; artysta, projektant, kulturoznawca; autor ponad 100 projektów artystycznych, architektonicznych oraz kompleksowych przestrzeni publicznych w Polsce i za granicą; w ostatnich latach projektował stacje metra, z czego zrealizowano stacje: Centrum, Ratusz, Marymont – wraz z Galerią A19 i Stare Bielany. Współautor projektu rewitalizacji Dworca Wschodniego w Warszawie.

prof. Sławomir Gzell – doktor honoris causa Politechniki Poznańskiej. Pracuje na Politechnice Warszawskiej, gdzie kieruje zorganizowanym przez siebie Zakładem Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego. Związany z Polską Akademią Nauk, jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki.

prof. Monika Kostera – profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji. Visiting Professor na University of Leicester i University of Essex w Wielkiej Brytanii. Gościnnie wykładała i prowadziła badania m. in. na Uniwersytetach Erasmusa w Rotterdamie, w Lund, w Wissenschaftszentrum w Berlinie oraz na polskich uczelniach. Jest autorką 28 książek (monografii i książek redagowanych) w języku polskim i angielskim oraz licznych artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach z czołówki listy JCR ISI. Kierownik Katedry Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW.

prof. Piotr Lorens – prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej. W latach 1996-97, w ramach stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie ukończył Special Program for Urban nad Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University. W 2001 roku obronił rozprawę doktorską, poświęconą rewitalizacji frontów wodnych miast portowych. W 2007r., po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, został kierownikiem Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG. Jest również pełnomocnikiem rektora PG ds. analiz urbanistycznych. Od lat angażuje się w działalność organizacyjną i stowarzyszeniową – jest wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP. W latach 2003-2009 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Gdańsku, później był wiceprezesem Zarządu Głównego TUP. Obecnie pełni funkcję prezesa TUP.

prof. Tomasz Nawrocki – prof. Uniwersytetu Śląskiego, socjolog miasta, katowiczanin. Od lat samodzielnie lub z Krzysztofem Bierwiaczonkiem prowadzi badania nad miastami śląskimi. Ostatnio jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim funkcjonowania przestrzeni publicznych i tożsamości miasta oraz jego mieszkańców. Kontynuator badań Józefa Chałasińskiego w osadzie “Kopalnia” (Trwanie i zmiana lokalnej społeczności górniczej na Górnym Śląsku. Katowice 2006). Autor lub współautor kilku książek (w tym napisane z Krzysztofem Bierwiaczonkiem i Barbarą Lewicką Rynki, malle i cmentarze, Kraków 2012) i kilkudziesięciu artykułów poświęconych przede wszystkim tematyce miejskiej i regionalnej. Obserwator i komentator procesów społecznych dokonujących się na Górnym Śląsku. Obecnie koordynuje projekt badawczy dotyczący tożsamości miast o “trudnej” przeszłości (Gdańska, Gliwic i Wrocławia), w którym ma zaszczyt współpracować z tak wytrawnymi badaczami miasta, jak dr hab. Małgorzata Dymnicka, dr hab. Katarzyna Kajdanek i dr Krzysztof Bierwiaczonek.

prof. Jerzy Porębski – designer zajmujący się także architekturą wnętrz, wystawiennictwem, grafiką projektową, meblem i szeroko rozumianą przestrzenią publiczną. Współwłaściciel firmy Towarzystwo Projektowe, mającej w dorobku m.in. Miejski System Informacji dla Warszawy, wnętrza siedziby Wydawnictwa Agora SA, projekt mebli miejskich na Krakowskim Przedmieściu czy modernizacji Dworca Centralnego w Warszawie. Do niedawna Dziekan Wydziału Wzornictwa Wnętrz ASP w Warszawie.

prof. Ewa Rewers – kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, filozof i teoretyk kultury. Zajmuje się problemami współczesnych przestrzeni kulturowych – głównie miejskich. Autorka książek: Społeczna świadomość językowo-artystyczna (1991), Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury (1996), Language and Space: The Poststructuralist Turn in the Philosophy of Culture (1999), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta (2005). Redaktorka i współautorka prac zbiorowych: Pojednanie tożsamości z różnicą? (1995), Przestrzeń, filozofia i architektura (1999), Man within Culture at the Threshold of the 21st Century, (z J. Sójką, 2001) wchodzących w skład serii „Studia Kulturoznawcze” oraz Nowoczesność po ponowoczesności ( z G. Dziamskim, 2007) Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast (z A. Skórzyńską, 2009), Miasto w sztuce – sztuka miasta (2010), Kulturowe studia miejskie (red., 2014). Sekretarz Prezydium Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

prof. Roch Sulima – profesor zwyczajny. Kieruje Zakładem Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również profesorem w Instytucie Kultury i Komunikowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Główne zainteresowania naukowe: antropologia codzienności; historia kultury i literatury polskiej XIX i XX w.; antropologia kultur środowiskowych i światopoglądów potocznych.
Jest członkiem: Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN; Komitetu Nauk o Literaturze PAN; Komitetu Nauk Etnologicznych PAN; Komitetu Nauk o Kulturze PAN; Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego; Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta; Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. Jest też członkiem kolegiów redakcyjnych Regionów i Literatury Ludowej. Stały współpracownik Kontekstów. Wchodzi w skład rady naukowej kwartalnika Kultura Popularna. Jest członkiem rady Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej.
Jest autorem i redaktorem wielu publikacji zwartych, 250 artykułów, rozpraw naukowych, edycji pamiętnikarskich i tekstów folkloru.

prof. Piotr Welk – studiował na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Dyplom uzyskał w 1998 w Pracowni prof. Waldemara Świerzego. Zajmuje się plakatem, opracowaniem graficznym książek, rysunkiem, malarstwem, fotografią, wideoartem. W plakacie łączy technikę tradycyjną z grafiką komputerową. Od 1998 jest asystentem w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Stanisława Wieczorka. W 2007 uzyskał doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych. Prowadzi własną firmę multimedialną Gargulio.

dr Jakub Dąbrowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP. Studiował w Dartington College of Arts w Wielkiej Brytanii (specjalizacja Arts & Cultural Management). Odbył staż w Tate Modern Gallery w Londynie, gdzie pracował nad wystawami Kandinsky’ego oraz Albersa i Moholy-Nagy, a także w Word & Image Department w Victoria & Albert Museum w Londynie. W 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki UAM pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiego obronił dysertację doktorską pt. Swoboda wypowiedzi artystycznej w Polsce po 1989 r. Specjalizuje się w historii sztuki po 1945 roku oraz zagadnieniach z pogranicza sztuki i prawa. Laureat nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa oraz Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy. Autor dwutomowej monografii “Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Aspekty prawne” (wspólnie z A. Demenko) oraz “Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści, sztuka i polityka”.

dr Jacek Drozda – kulturoznawca, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Opublikował m.in. książki “Postfutbol. Antropologia piłki nożnej” (z M. Czubajem i J. Myszkorowskim” oraz “Opór kulturowy. Między teorią a praktykami społecznymi”. Zajmuje się m.in. badaniami nad politycznym wymiarem kultury, radykalizmami w sztuce i filozofii oraz antropologią sportu.

dr Maja Grabkowska – geografka społeczna i miejska aktywistka, adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej UG i współzałożycielka Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej.

dr Adam Hajduga – pracownik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pasjonat industrialu w wersji 2.0. Współtwórca Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego oraz INDUSTRIADY – największego festiwalu dziedzictwa przemysłowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie zgadza się na traktowanie zabytków techniki jako dziedzictwa kulturowego drugiej kategorii. Jako wiceprezes stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage (ERIH), zrzeszającego ponad 200 zabytków techniki jest przekonany, że już za niedługo miasto przemysłowe będzie dla mieszkańców Europy zjawiskiem równie tajemniczym i fascynującym, jak teraz miasto średniowieczne. Członek ruchu Slow Food, miłośnik jedzenia, wina i podróży.

dr Piotr Majewski – kulturoznawca i socjolog. Adiunkt w Instytucie Kultury i Komunikowania SWPS. Współrealizator badań nad stanem kultury miejskiej (NCK 2008) oraz nad stanem kultury na wsi i w małych miastach (NCK 2010). Zajmuje się między innymi badaniami pograniczy kulturowych, przestrzeni miejskiej oraz problematyki związanej z nacjonalizmem i etnicznością.

dr Kacper Pobłocki – antropolog i aktywista miejski. W 2010 wykładowca na Uniwersytecie w Utrechcie, od 2011 adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek redakcji kwartalnika Res Publica Nowa.
Jest absolwentem University College Utrecht (2000-2003) i Central European University (2004-2010). W latach 2008/2009 przebywał jako stażysta (visiting fellow) w Center for Place, Culture and Politics przy Uniwersytecie Miejskim (CUNY) w Nowym Jorku, kierowanego przez prof. Davida Harveya. Jego praca doktorska pt. “The Cunning of Class: Urbanization of Inequality in Post-War Poland” została w 2011 r. wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów.
Autor szeregu publikacji z zakresu antropologii i socjologii miasta. Współautor książki “Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu” (Warszawa, Res Publica Nowa), za którą został w 2013 (wraz z Lechem Merglerem oraz Maciejem Wudarskim) nominowany do nagrody MediaTory. W 2011 był jednym z organizatorów i koordynatorem merytorycznym pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich. Stały współpracownik Magazynu Miasta.

dr Karolina Thel – z wykształcenia politolog w zakresie polityki społecznej, specjalistka gospodarki przestrzennej. Pracuje w zespole Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Była na stypendium w Carleton University w Ottawie. Przygotowała pracę doktorską w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Pracuje jako Asystent na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP.

dr Jacek Wasilewski – polski medioznawca, doktor habilitowany nauk politycznych, dziennikarz. Zajmuje się mechanizmami narratywizowania rzeczywistości, czyli zamykania wyselekcjonowanych faktów w struktury fabularne. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od 2005 r. pracuje na tym wydziale w Zakładzie Retoryki w Instytucie Dziennikarstwa. Od 2011 kieruje specjalnością dokumentalistyka w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Auto takich książek jak: Opowieści o Polsce. Retoryka narracji (2012), Storytelling. Narracje w reklamie i biznesie (tłumaczenie i polski rozdział, 2011), Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej (2008), Retoryka dominacji (2006).

dr inż. arch. Monika Arczyńska – stały współpracownik miesięcznika „Architektura-murator”, wykładowca na Politechnice i Uniwersytecie Gdańskim, autorka bloga SIX LETTER CITY. Od 2006 roku architekt w Heneghan Peng Architects, gdzie projektuje głównie budynki użyteczności publicznej (m.in. Wielkie Muzeum Egipskie, Giant’s Causeway Visitor Centre, Muzeum Palestyny, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie).

dr arch. inż. Łukasz Pancewicz – architekt-urbanista, asystent na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, obecnie główny projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, członek TUP, ISOCARP, pisał o architekturze i mieście dla „Architektury Murator” oraz „Architektury i Biznes”.

mgr inż. arch. Grzegorz Buczek – architekt, urbanista, działacz samorządowy. Absolwent Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej, wykładowca w Zakładzie Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PW. Zajmuje się m. in. urbanistyką, gospodarką przestrzenną, ochroną dziedzictwa kulturowego, partnerstwem publiczno-prywatnym oraz współpracą z samorządami. Przez kilka kadencji wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich; od września 2006 członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Odznaczony złotymi odznakami SARP i TUP. Wieloletni radny samorządów warszawskich. Był także m.in. zastępcą dyrektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarządu m. st. Warszawy oraz sekretarzem Rady Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Warszawy.

mgr inż. arch. Ludwik Chełkowski – polsko-kanadyjski architekt/urbanista specjalizujący się w projektowaniu przestrzeni publicznej w dużych kompleksach urbanistycznych, a w szczególności interesujący się aspektem człowieka w przestrzeni miasta. Wieloletnie doświadczenie współpracy z “National Capital Commission” w stolicy Kanady. Zrealizował szereg projektów w przestrzeniach publicznych m.in w Polsce, Kanadzie, Algierii czy Wielkiej Brytanii.

Artur Celiński – zastępca redaktora naczelnego Res Publiki Nowej, członek redakcji Magazynu Miasta i szef zespołu DNA Miasta, politolog. Inicjator i członek Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych działającego przy Narodowym Centrum Kultury. Miejski aktywista – członek Kongresu Ruchów Miejskich. Ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast.

Dariusz Duma – absolwent filozofii, uczeń ks. Józefa Tischnera. Jest właścicielem firmy konsultingowej Chiltern Consultancy Polska oraz współwłaścicielem firmy informatycznej eoNetworks. Prowadzi zajęcia szkoleniowe z przedsiębiorczości, sprzedaży, zarządzania i komunikacji na terenie całej Polski; doradza managerom w zarządzaniu karierą i rozwojem zawodowym; inwestuje w ciekawe przedsięwzięcia – zwłaszcza w zakresie technologii IT. Jest stałym felietonistą pism “Gentelman i Home & Market”, gdzie zajmuje się popularyzowaniem zagadnień związanych z pracą i rozwojem zawodowym.

Kinga Jakubowska – kulturoznawca, prezes zarządu fundacji Legalna Kultura, pracowała jako producentka filmowa, dystrybutorka filmów, prowadziła warsztaty z zakresu edukacji filmowej i edukacji medialnej, współzałożycielka KINO ŚWIAT, członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Obecnie realizuje z Legalną Kulturą projekt Kultura Na Widoku, który zagości w przestrzeni publicznej ponad 60 polskich miast.

Aleksandra Litorowicz – kulturoznawczyni, animatorka kultury, założycielka portalu warszawskiego street artu i sztuki publicznej Puszka – puszka.waw.pl, portalu o Warszawie przyszłości FUTUWAWA – futuwawa.pl, a także współredaktorka “Warsaw City Alive” – przewodnika po Warszawie. Autorka książki “Subkultura hipsterów. Od nowoczesnej etyki do ponowoczesnej estetyki”. Absolwentka podyplomowego studium ewaluacji w Instytucie Socjologii UW. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Grzegorz Młynarski – socjolog i projektant. Od 2004 roku zajmuje się projektowaniem zrównoważonych usług, strategii brand experience oraz innowacyjnych rozwiązań dedykowanych mieszkańcom miast. Wraz z Ewą Rudnicką prowadzi od 2011 r. Pracownię Miejskich Innowacji – Socjopolis.

Dorota Monkiewicz – jest dyrektorką Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, a także współautorką jego Koncepcji Programowej. Na początku lat dwutysięcznych zasiadała w Radzie Programowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wcześniej przez blisko dwie dekady była kustoszem sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. W 1996 roku założyła Fundację Zbiorów Sztuki Współczesnej dla MNW (obecnie Fundacja GESSEL), której celem było poszerzanie i promocja zbiorów polskiej sztuki. Przez lata pełniła funkcję prezeski Sekcji Polskiej AICA (Association of Art Critics).

Martyna Obarska – antropolożka miasta, badaczka i dziennikarka. Bada inicjatywy na styku architektury, urbanistyki i działań społecznych pojawiające się w polskich i zagranicznych miastach oraz infrastrukturę instytucji kultury. Ponadto specjalizuje się w tematyce wykorzystania nowych technologii w mieście. Prowadzi warsztaty badawcze i szkolenia z urzędnikami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i seniorami.
Pomysłodawczyni numeru Res Publiki Nowej poświęconego tematyce animacji kultury. Współpracowała z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej oraz DNA Miasta. Od dwóch lat związana z Laboratorium EE – firmą technologiczną zajmującą się projektowaniem i wdrażaniem usług cyfrowych. Wykładała historię warszawskich osiedli mieszkaniowych w Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Kultury Polskiej). Autorka książki o warszawskim osiedlu socrealistycznym „MDM, między utopią a codziennością” (2010) i redaktorka tomu zbiorowego „Miasto na żądanie” (2014).

Tomasz Szymański – Przedsiębiorca i twórca beginning | creative collaboration agency. Zajmuje się budowaniem zespołów dedykowanych do wykonania projektów z różnych dziedzin oraz wdrożeniem tych projektów w życie. Organizator warszawskich kolacji przedsiębiorców w globalnej inicjatywie 9others.com.Współpomysłodawca i członek zespołu Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, stawiającego sobie za cel organizację zasobów uniwersytetu na rzecz współpracy z biznesem i współtworzenia innowacji społecznych. pl.linkedin.com/in/szymanskitomasz/

Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i dizajnerów młodego pokolenia. Inicjatorka i wydawca ogólnopolskiego magazynu społeczno-kulturalnego „Notes.na.6.tygodni”. Naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998-2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Członkini Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy oraz Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych przy Narodowym Centrum Kultury.

Wojciech Wagner – dd dwóch lat naczelnik wydziału estetyki przestrzeni publicznej w miejskim biurze architektury i planowania przestrzennego. Pochodzi z Łodzi. Pisze na Wydziale Architektury PW doktorat o suburbanizacji. Studiował urbanistykę na Uniwersytecie Bauhausu w Weimarze, pracował dla brytyjskiej fundacji Save Europe’s Heritage.

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept